คณะกรรมการ PDPA

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี

กรรมการ

นายกสิณ จันทร์เรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

กรรมการ

นายนิฐพล พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร ทศแสนสิน
ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

กรรมการและเลขานุการ

นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุพาณี มณีวงษ์
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล