ภาพกิจกรรม

ประชุม PDPA กลุ่มข้อมูลนักศึกษา (ครั้งที่ 1)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ห้อง 1-308
ผู้เข้าร่วม: 1.ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
2.สำนักงานทะเบียน
3.บัณฑิตวิทยาลัย
4.สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
5.วิทยาลัยนานาชาติ
6. International Chinese College
7.สำนักงานนิติการ
8.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ตัวแทนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประชุม PDPA กลุ่มข้อมูลบุคลากร (ครั้งที่ 1)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 1-207
ผู้เข้าร่วม: 1.สำนักงานบุคคล
2.สำนักงานพัฒนาบุคคล
3.สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต (CCTV)
4.สำนักงานนิติการ
5.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ตัวแทนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประชุม PDPA กลุ่มข้อมูลการเงินและบุคคลภายนอก (ครั้งที่ 1)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ห้อง 1-206
ผู้เข้าร่วม: 1.สำนักงานบัญชี
2.สำนักงานงบประมาณ
3.สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
4.สถาบันรังสิตวิชชาลัย
5.สำนักงานการเงิน
6.สำนักงานนิติการ
7.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.ตัวแทนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประชุม PDPA กลุ่มข้อมูลสุขภาพ (ครั้งที่ 1)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านออนไลน์
ผู้เข้าร่วม: 1.สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
2.วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
3.คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
4.คณะเทคนิคการแพทย์
5.สำนักงานนิติการ
6.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ตัวแทนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.วิภาวดี-รังสิต
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 0-2997-2200
อีเมล : pdpa@rsu.ac.th

Website
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต: https://pdpa.rsu.ac.th